News

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN :

1. Exclusieve toepassing van onze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze contractuele verbintenissen. Alle andere clausules zijn niet van toepassing, behalve in geval van een schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming door onze firma.

2. Offertes en bestekken
De prijzen in onze offertes kunnen gewijzigd worden tot de aanvaarding van de bestelling. Behalve in geval van een tegenstrijdige bepaling, zijn onze prijzen exclusief btw of ander belastingen. Onze offertes en bestekken bevatten uitsluitend de diensten of leveringen die erin beschreven zijn. Eventuele bijkomende diensten of leveringen worden bijkomend gefactureerd.

3. Prijzen en betaling
Behalve in geval van bijzondere betalingsvoorwaarden, worden de leveringen cash betaald, op basis van de weeg- of leveringsbon, vóór het laden, indien de levering in onze installaties plaatsvindt, en vóór het lossen, in het tegenovergestelde geval. Behalve in geval van bijzondere betalingsvoorwaarden, moeten de diensten vanaf hun verwezenlijking betaald worden, op basis van een eenvoudige uitvoeringsbon.
De leveringen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de prijs. De gevarenovergang naar de klant gebeurt naarmate de levering of de uitvoering van de diensten plaatsvindt.

4. Acceptatie van leveringen en diensten
Zichtbare gebreken aan de leveringen of diensten worden aanvaard, behalve in geval van een schriftelijk voorbehoud op de weeg- of leveringsbon, op correcte wijze door onze vertegenwoordiger ondertekend.
De verborgen gebreken moeten aan ons meegedeeld worden op het ogenblik waarop ze zichtbaar worden en moeten in een rapport genoteerd worden, op straffe van verval van het recht op klacht. Behalve in geval van een uitdrukkelijke erkenning van onze firma, is de klant verplicht om het gebrek aan te tonen.

5. Verantwoordelijkheidsbeperking
Onze verantwoordelijkheid beperkt zich altijd, naar onze keuze, tot de vervanging of terugbetaling van de defecte levering of dienst.

6. Termijnen
Behalve in geval van een bijzondere afspraak, zijn de termijnen louter indicatief en kunnen eventuele vertragingen geen aanleiding geven tot ontbinding van het contract of tot betaling van schadevergoeding.
Verder worden de termijnen van ambtswege verlengd:
- in geval van betalingsachterstand;
- wanneer de gegevens, nodig voor de goede uitvoering van het contract, niet aan ons meegedeeld werden of niet exact blijken te zijn;
- in geval van verandering van de uitvoeringsvoorwaarden, of in geval van een wijziging of aanvulling van de bestelling;
- in geval van overmacht of buitengewone gebeurtenissen, zoals stakingen, ongevallen met machines of gereedschappen, slechte onderdelen tijdens de fabricatie, vertraging van onze eigen leveranciers, etc.

7. Boeteclausule en interesten
Onze leveringen en diensten moeten cash betaald worden. In geval van niet-betaling:
a) wordt het niet betaalde bedrag van ambtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15 %, met een minimum van 50 EUR, en dit in hoofde van schadevergoeding en conventionele interesten, forfaitair en onverminderbaar.
b) het zo verschuldigde totale bedrag, met inbegrip van de verhoging, wordt eveneens van ambtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling verhoogd met verzuiminteresten van 9,5 % per jaar vanaf de vervaldatum.

8. Normen, conventies en toepasbaar recht
Behalve bijzondere tegenstrijdige voorwaarden moeten onze leveringen alleen voldoen aan de gemiddelde waarden van de TV 205 van WTCB.
De conventie met betrekking tot het internationale wegtransportcontract voor goederen (Genève, 19 mei 1956, goedgekeurd door de wet van 4 september 1962) is van toepassing op onze leveringen en transporten.
Het Belgische recht is enkel van toepassing in geval van geschillen.

9. Rechtspraak
Uitsluitend de rechtbanken van Malmedy zijn bevoegd inzake geschillen waarbij wij betrokken zijn.